Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leroy Grau Personal Training en Coaching

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. De organisatie: Leroy Grau Personal Training en Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54035783;
b. Klant: de natuurlijke persoon of het bedrijf die een overeenkomst aangaat met Leroy Grau Personal Training en Coaching;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leroy Grau Personal Training en Coaching en de klant;
d. Personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Leroy Grau Personal Training en Coaching de training of coaching geeft.  

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende personal training, duo training, small group training, bokstraining, coaching en advisering die tussen Leroy Grau Personal Training en Coaching en de klant, deelnemer of bedrijf – hierna te noemen: klant - worden gesloten.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leroy Grau Personal Training en Coaching en de klant waarop de klant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4. Alle overeengekomen afspraken, schriftelijk en mondeling, zijn strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid
3.1. Op Leroy Grau Personal Training en Coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de klant gedurende de activiteit.
3.2. Leroy Grau Personal Training en Coaching voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
3.3. Leroy Grau Personal Training en Coaching is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van Leroy Grau Personal Training en Coaching. Dit betekent dat Leroy Grau Personal Training en Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverleningen dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.
3.4. Beide partijen verklaren akkoord te gaan met een geheimhoudingsplicht, jegens alle relevante en vertrouwelijke informatie.
3.5. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.
3.6. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is de Personal Trainer bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Leroy Grau Personal Training en Coaching op vergoeding van eventuele schade.  

Artikel 4. Aansprakelijkheid en betaling
4.1. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
4.2. Leroy Grau Personal Training en Coaching is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de klant mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
4.3. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
4.4. Ook is Leroy Grau Personal Training en Coaching niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Leroy Grau Personal Training en Coaching georganiseerde activiteiten.
4.5. Leroy Grau Personal Training en Coaching is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant.
4.6. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.
4.7. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de klant worden gedragen.
4.8. De klant verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Leroy Grau Personal Training en Coaching wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Leroy Grau Personal Training en Coaching aanbiedt.
4.9. De klant is jegens Leroy Grau Personal Training en Coaching aansprakelijk wanneer Leroy Grau Personal Training en Coaching op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer.
4.10. De klant dient Leroy Grau Personal Training en Coaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 5. Facturatie en verhindering
5.1. Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.
5.2. Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.
5.3. Leroy Grau Personal Training en Coaching dient de betaling te hebben ontvangen voor de betalingstermijn op de factuur is verlopen. Dit zal in de meeste gevallen een betalingstermijn van twee weken zijn.
5.4. Indien de klant het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Leroy Grau Personal Training en Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is ontvangen.
5.5. Alle overeengekomen afspraken kennen geen verlenging anders dan is overeengekomen en er geldt dus geen opzegtermijn.
5.6. De trainings- en coachingsessies duren een uur en worden op vaste tijden afgesproken.
5.7. Klant verplicht zich op tijd aanwezig te zijn en bij te laat aanwezig zal geen verlenging plaatsvinden van de vooraf afgesproken trainings- of coachingsessie.
5.8. Indien klant verhinderd is, dient hij/zij zich af te melden, waarbij tenminste 24 uur van te voren geldt als voldoende om niet door te berekenen.
5.9. Bij alle andere afzeggingen binnen de 24 uur vindt doorberekening van de afgesproken trainings- of coachingsessie plaats.
5.10. De trainer/coach kan de training in overleg met de klant annuleren of verplaatsen naar een ander tijdstip.

Artikel 6. Duur en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1. Klant kan 10, 20 of 40 sessies van een uur kopen bij Leroy Grau Personal Training en Coaching.
6.2. Bij het kopen van een Premium Gold Pakket koopt de klant 156 sessies. Bij het kopen van een Premium Zilver Pakket koopt de klant 104 sessies. 
6.3. De sessies moeten, m.u.v. de Premium Pakketten, binnen de looptijd van 12 maanden opgemaakt worden, tenzij anders overeen gekomen. Premium Gold Pakket en Premium Zilver Pakket dienen binnen 14 maanden worden opgemaakt.
6.4. Indien de klant de gekochte sessies niet allemaal benut, wordt er geen restitutie gegeven. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is dus niet mogelijk. Sessies zijn wél overdraagbaar aan een andere persoon.
6.5. De overeenkomsten worden niet stilzwijgend verlengd, maar loopt automatisch af.

Artikel 7. Overmacht
7.1. Bij ziekte van onze Personal Trainers behoudt Leroy Grau Personal Training en Coaching het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. Naar een alternatief wordt altijd gezocht.
7.2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

Artikel 8. Gezondheid
8.1. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.
8.2. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Leroy Grau Personal Training en Coaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 9. Toepasselijk Recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

Ervaringen

Natascha / 6 December 2021
Al jaren train ik met plezier bij Leroy Grau en kan ik het iedereen van harte aanbevelen. Het heeft een positief effect op zowel je mentale- als fysieke gezondheid. Na mijn krachttraining ga ik altijd opgewekt en met een energieker gevoel weer naar huis. Ook heb ik veel minder vaak blessures. Door mijn hypermobiliteit had ik hier snel last van tijdens het beoefen... Lees meer
Bernard / 6 April 2020
Fijne trainers, gezellige leuke sfeer. Heel veel geleerd over training en voeding, een absolute must voor body en mind!